Shalamar Hospital jobs 2019

Address: Shalamar Hospital, Shalimar Link Road, Mughalpura, Lahore

Tel: 92-42-111-205-205

Email: careers@sihs.org.pk